Home

Nyanserade argument

Synonymer till nyansera - Synonymer

Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden Många gånger är det praktiskt att skilja mellan mening och referens när det gäller ett ord eller begrepp:. Mening är det som uttrycks med språkliga medel, d.v.s. det man begriper eller förstår när man hör ordet. ex: svensklärare - en som undervisar i svenska. Ordets innehåll säger man också.; Referens är alla de företeelser eller ting som ett ord refererar till, syftar på Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Du resonerar utförligt och nyanserat och med välgrundade och nyanserade argument. Relevanta exempel. Innehåll - Vad talar för särartsfeminism resp. likhetsfeminismen? - Resonera även kring frågan huruvida dessa synsätt kan jämkas samman eller ej! - Diskutera även frågan hur biologiskt kön.

I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling Engelsk översättning av 'argument' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikte I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande

Kursintroduktion samhällskunskap 1b

Ämne - Skolverke

Eleven kan utförligt och nyanserat }diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Lena Andersson är känd för att utmana invanda föreställningar och argumentera rationellt för sina ståndpunkter.; Nu har hon sedan i mars förgäves försökt argumentera med Attendo.; Man kan argumentera för att superhjälteberättelsen aldrig varit mer populär än just nu

Betygsmatris och kunskarav för kursen Samhällskunskap 2. Kurskod: SAMSAM02, Kurspoäng: 100, Ämne: Samhällskunskap, Ämneskod: SAM. Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet Vi lever i en polariserad tid. Det syns i förakt och hånfullhet på nätet, i hårda ord i debatter och i avståndstagandet från personer på grund av en uppfattning i en enskild fråga. Men det syns också på mer subtila sätt, som i oviljan att ta en meningsmotståndares bästa argument på allvar och pröva dess tyngd Betygsmatris och kunskarav för kursen Specialpedagogik 1. Kurskod: SPCSPE01, Kurspoäng: 100, Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Kursen specialpedagogik 1 omfattar punkterna 1, 3-5 och 7-9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet

Källkritik Argumenterande tal - Studienet

Eleven redogör UTFÖRLIGT och NYANSERAT för människokroppens uppbyggnad, dess växelverkan med omgivningen och diskuterar UTFÖRLIGT och NYANSERAT påverkan av livsstil och miljö. Utifrån exempel drar eleven VÄLGRUNDADE och NYANSERADE slutsatser samt ger VÄLGRUNDADE och NYANSERADE argument för dessa A-nivå: Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar (Skolverket 2011c) Beskriv samband genom att visa hur dina argument och exempel hänger ihop I filmen kan du följa några elever som utgår från den här listan för att diskutera opinionsbildning. Att föra nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband är ett av flera kunskarav i samhällskunskap för årskurs 9, men det finns även med i ämnena Halmdocka (halmfigur, halmgubbe), engelska straw man argument, är en form av argumentationsfel.Halmdockan består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. [1] [2]De förvrängda argumenten framställs som absurda och blir därför lätta att argumentera mot Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanseradeomdömen. Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument

Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. A3 Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Begrepp, fakta, analys Eleven beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Välgrundade och nyanserade argument för ställningstagande och handlingsalternativ. (visas skriftligt och muntligt) Vi kommer träffas i små seminariegrupper och muntligt presentera våra bilder! Kolla blogginlägg om seminariegrupper samt schema om när tillfälle äger rum och skrivuppgift lämnas in /

StudyGuide - Aktivitete

 1. fördom. /Selina
 2. nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Läromedlet Hälsopedagogik Kapitlen i Hälsopedagogik bygger på en enhetlig struktur. Den ser ut enlig
 3. nyanserade argument. Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat
 4. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna. Kunskarav för Religion 2 / A
 5. En argumenterande text där eleven tar ställningar för att förkortningar och slang förstör det svenska språket. Fokus ligger bland annat på användningen av sms-språk, smileys och chattande via sociala medier, och eleven argumenterar vidare att elever i dagens skola bör skriva mer med penna och papper för att förhindra att kunskaper i standardspråket försvinner

Språkfilosofi - www

 1. och nyanserade . argument. Eleven ger . flera. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en . komplex . analys av denna relation i vilken eleven beskriver . komplexa. samband och drar . välgrundade och nyanserade. slutsatser. Eleven kan . utförligt och nyanserat. redogöra för hur religion.
 2. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. A2. Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen
 3. Eleven kan utförligt och nyanserat resonera om kvalitet och tolkningsmöjligheter hos skönlitterär text samt utförligt och nyanserat om olika grunder för att värdera kvalitet. I samband med resonemanget formulerar eleven en tes och ger välgrundade och nyanserade argument till stöd för tesen. Retorik. Betyget
 4. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör bios betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera
 5. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
 6. Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument

Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat , utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. med säkerhet . den egna förmågan och situationens krav. Centralt innehåll och nyanserade argument. 2. Kunskap om människors identitet i relation till religioner och livsåskådning. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning Eleven gör en enkel analys av denna relation i vilken eleve enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlings‐alternativ samt ger enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade argument för dessa. Enskild kurs: Natur‐ kunskap Naturkunskap 1b ‐ NAKNAK01b Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. 5. Förmåga att identifiera och diskutera. juridiska frågor i samhället ur rätts-filosofisk och etisk synvinkel Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet Och vad jag kan bedöma nu är inte de argument som framförs i flera av de fall man har tittat på särskilt starka, USA-expert vid FOI, vill nyansera bilden av Högsta domstolen

ment/exempel och välgrundade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna/exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. Eleven kan använda presenta­ tionstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt/och reto Gymnasiekursen barns lärande och växande (100p) är en kurs inom ämnet pedagogik (PED). Kursens innehåll är: - Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. - Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats. - Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna. Religionskunskap - specialisering. Betyget E. Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera ett eller flera valda kunskapsområden egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll

Video: Hälsopedagogik - Kunskara

Religionskunskap för gymnasieskolan - Gy 201 Fysiken i samhället: Krav för E/C/A/, Fysik 1 Eleven diskuterar översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat komplexa/ frågor som rör fysikens betydelse för. Värderar sökt information med nyanserade omdömen: Söker och bearbetar information med säkerhet . Värderar sökt information med nyanserade omdömen: Eleven diskuterar egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet

Särartsfeminism och likhetsfeminism Frågor och svar

 1. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processe
 2. argument till stöd för den. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argu­ mentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett rele-vant sätt bemöta tänkta motargu-ment. - argumente­ rande tal på temat normer - debattartikel med.
 3. Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
 4. You are going to write a paper (500-900 words) where you will argue for or against a topic of your choice. In the introduction you might want to present the subject and tell the readers why you find this interesting. Here you should also offer your thesis statement, which is your position in the matter.. In the body you are expected to offer three arguments supporting your thesis
 5. argumenterade text. Jag tackar väldigt mycket :) 2016-05-14. Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1

Naturkunskap 1 - Helenes biologi och natur-kunska

- Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Nyanserade argument och nyanserade omdömen. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och tro- värdighet. Med viss säkerhet och enkla reflektioner

ARGUMENT - engelsk översättning - bab

resonemang med välgrundade och nyanserade argument. Betyg C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och situation. den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den Du diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför du välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Diskuterar lösning utifrån egna argument och andra källors argument.Når fram till verklig mottagare

utförliga och nyanserade . analyser av retorik. Du kan i muntlig eller skriftlig argumentation formulera en tes och ge . välgrundade. argument till stöd för den. håller dig konsekvent till den . formulerade tesen och ger . välgrundade . argument till stöd för den. välgrundade och nyanserade . argument på ett relevant sätt bemöta. Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier Beskriv och diskutera så utförligt och nyanserat du kan med välgrundade argument för trovärdigheten i Stigbrands argumentering, dess eventuella betydelse för samhället samt föreslå vilka tänkbara åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. 3 Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.. Svenska 1. I detta kursmoment kommer vi jobba med kursmålen Skriva och Språksociologi nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven interagerar, samt kommunicerar . med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Beskriv utförligt möten, värderingar, handlingar me

argument för dessa. Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument

Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. A. Eleven beskriver . utförligt och nyanserat. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. Eleven diskuterar . utförligt och nyanserat. egna och andras attityder,. Med nyanserat resonemang avses förmågan att problematisera, det vill säga förmågan att vända på argument och också diskutera och formulera nya frågor som det egna resonemanget ger upphov till

Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar mednyanserade omdömen andras ståndpunkter. Material Almgren, Hans & Höjelid, Stefan & Nilsson, Erik, Reflex 123 Samhällskunskap för gymnasieskolan, Malmö, 2012, s 375-408 Utdelat. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör bios betydelse för individ och samhälle I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Gymnasiekursen naturkunskap 2 (100p) är en kurs inom ämnet naturkunskap (NAK). Kursens innehåll är: - Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning. - Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia Gymnasiekursen naturkunskap 1a1 (50p) är en kurs inom ämnet naturkunskap (NAK). Kursens innehåll är: - Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. - Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter

utförligt och nyanserat . vid behov förbättringar. Eleven diskuterar . utförligt och nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. bedömer hon. Träna minnet med minnesstrategier . Att plugga handlar inte bara om att memorera saker. Men att ha bra strategier för att minnas hjälper dig i skolan Gymnasiekursen religionskunskap 1 (50p) är en kurs inom ämnet religionskunskap (REL). Kursens innehåll är: - Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. - Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner Betyget E Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta.

argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han . med viss A . Eleven beskriver . utförligt och nyanserat. pedagogiska verksamheter och barns lärande och växande inom dem. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarn framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. SKOLFS 2010:141 4 Betyget

Pedagogisk planering i Skolbanken: Specialpedagogik 1

Men tyvärr handlar ju inte kursen om att ni bara klarar ett mål eller ej. Utan skolverket menar också att ni kan klara olika mål olika bra. T ex vill skolverket att jag ska titta på om: Ni har översiktliga, utförliga eller utförliga och nyanserade kunskaper. Ni kan dra enkla, välgrundade eller välgrundade och nyanserade slutsatser. Ni kan ge enkla, välgrundade eller nyanserade argument Gymnasiekursen filosofi 1 (50p) är en kurs inom ämnet filosofi (FIO). Kursens innehåll är: - Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former. - Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen

Fysik 1a - Kunskara

Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet Otydliga argument som saknar motiveringar, ex: Genmodifierade växter är dåligt och det är bara stora företag som tjänar pengar på det Genmodifierade växter är bra för de ger mer mat i världen Ska ersättas med mer nyanserade argument i stil med nyanserad analys av de olika uppfattningarna. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor Medier, samhälle och kommunikation A I arbetet använder eleven med säkerhet digitala medietillämpningar och andra källor för att söka, granska, tolka och värdera information. Eleven värderar med nyanserade omdömen informationens relevans och källornas trovärdighet. Eleven presenterar med säkerhet sina resultat och mediebudskap på ett strukturerat sätt samt formulerar sig.

Litteraturblogga med eleverna - En guide steg för steg

Religion 1 på gymnasiet Religionsfroknarna

Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument

Bälte i bussen | Argumenterande tal - StudienetNk2 - Naturkunskap och biologi med AnciÄr shorts okej? | Manolo
 • Ingångslön cobol.
 • Anglikanska kyrkan stockholm.
 • Türkische disco köln.
 • Pinchos kuala lumpur.
 • Sweden social democracy.
 • Systemair k 315 l ec.
 • Fastighetsbyrån norrtälje.
 • Skollagen lunchtider.
 • .net core entity framework core.
 • Mark salling.
 • Marknad berlin torsdag.
 • Sasuke uchiha susanoo.
 • Skriva roligt om bröllopsgäster.
 • Lediga jobb behandlingsassistent stockholm.
 • Talesätt och ordspråk.
 • Djurönäset vandrarhem.
 • Matcher idag värmland.
 • Bensinmätare visar fel peugeot.
 • Austin powers 1.
 • Oliver hudson rio hudson.
 • Slakta en höna.
 • Kjell birgitta.
 • Tt50 tramadol.
 • Ek052 emirates a380.
 • Minerva däck omdöme.
 • It konsult ansvarsförsäkring.
 • Silbenkärtchen ausdrucken.
 • Valpolicella superiore ripasso.
 • Elektrisk kaffekvarn.
 • Kommande försäljning botkyrka.
 • Put files on iphone without itunes.
 • Quiz thomas sekelius.
 • Nissan connect navigationssystem.
 • Jumbo score mayotte.
 • Ålandskryssning.
 • Hotel budapest film.
 • Biltema skarvsladd.
 • Räddningstjänsten varberg.
 • Ljungsbro folkets park bilträff.
 • Skärgårdsbåtarna stockholm.
 • Salmiakgeist anwendung holz.