Home

Syftet med social dokumentation

Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu

Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt att ha insyn i genomförandet av insatsern Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter 7Personakt 8Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens omfattning 9Kontaktbok/ Levnadsberättelse 10Arbetsanteckningar I den sociala journalen ska det framgå Genomförandeplan Syftet med en genomförandeplan Av genomförandeplanen ska det framg Du får även stöd, idéer och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen. Målgrupp. Denna utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg som arbetar med genomförande av hjälpinsatser inom äldreomsorg och hemtjänst. Innehåll Social dokumentation. Syftet med social dokumentation

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhe Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidar

Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om nämndens samtal med barnet och med andra personer som har kontaktats av nämnden under uppföljningstiden. Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 5 § Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförande Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

 1. Vad består social dokumentation av? 14 Sep 2016 05:30 2.78 K (01_ID_1992) Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social dokumentation, teori Dokumentation, Hemtjänst Introduktion, SÄBO Introduktion. 01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992
 2. Syfte med social dokumentation; Att skriva journal-anteckningar; Genomförandeplan; Stöd i arbetet med social dokumentation; Utbildning i social dokumentation. Nu finns det en webbutbildning i social dokumentation för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet
 3. Syftet med uppsatsen är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation. Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar: -Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera? -Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras
 4. Syftet med omvårdnadsdokumentationen är att den ska bidra till trygghet för vårdtagaren, anhöriga och personal. Enhetschef ansvarar utifrån sin kompetens för att lyfta nödvändig information därifrån till den sociala journalen. Parallell dokumentation i dagböcker och så vidare ska ej förekomma
 5. 3. Grunder för dokumentation Sökord för social dokumentation i Siebel utgår från följande grundprinciper: SOSFS 20014:5 ICF Socialt synsätt, utgår från brukaren i dokumentationen Skapa tydlighet och stöd i dokumentationen Skriv sammanfattat med förståelse av situatio

om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari 2015. Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en upp-slagsbok i det dagliga arbetet Social dokumentation i verkställighet Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig: Socialt ansvarig samordnare SAS Gäller från och med: 2020-01-30 Beslutat av: Chef vård- och omsorgsförvaltningen sid. 1 av 16 Social dokumentation i verkställighe Utbildningsmaterial 2016-02-05 Social dokumentation Vård- och omsorgsförvaltningen Johanna Ottosson, SAS 3 När - Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen. Vem - All personal, dubbelbemanning, tillsammans, kontaktman, närstående, brukaren, någon annan eller annan personal Med journalhandling avses alla de handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden samt de åtgärder som genomförs eller planeras. Här ingår framställning i skrift, bild eller upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel Annan personal skriver social dokumentation. Det är journaler, genomförandeplan och levnadsberättelse. Vad är en patientjournal. I patientjournalen skriver personalen om hur du mår. De skriver om mediciner som du behöver. Vad är en journal? I journalen skriver personalen vad du behöver hjälp med. De skriver om viktiga saker som har hänt

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop Rutiner för social dokumentation Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas (Carlsson & Nilsson 2004). Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva oc

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

 1. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. Social dokumentation. Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ska genomförandet av beslutade biståndsinsatser dokumenteras
 2. Med denna analogi i åtanke insåg jag hur viktigt det är att skriva bra dokumentation. Även om vi idag har ett bra arbetsflöde för dokumentering så strävar vi alltid efter att bli bättre så jag började också fundera på hur vi kan förbättra befintlig dokumentation och hur man kan skriva den ännu bättre i framtiden
 3. a kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar
 4. Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte. Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Omfattning. Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål Halvdag ex. kl. 09.00 - 12.00 alt. 13.00 - 16.00 Heldag ex. kl. 09.00.
 5. den enskildes inställning till dokumentationen som sådan. (11 kap. 5 § SoL och 21 a § LSS). Den enskilde kan således inte motsätta sig sådan dokumentation som enligt lag ska göras i socialtjänsten. Ett annat viktigt syfte med dokumentationen är att möjliggöra för kommunen som huvudman att kunna följa upp och utvärder
 6. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Boken.

Syftet med bestämmelsen är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden upprepas. Dokumentation. Dessutom hanterar de en hel del dokumentation och uppgifter om till exempel den äldres hälsotillstånd och sociala situation 3.4 Social dokumentation 5.1 Syftet med dokumentationen Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde klarar sin vardag, tar del av samhällslivet, upplever en meningsfull tillvaro samt för hur de beslutade insatserna planeras och genomförs exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Syftet är inte att hitta det bästa sättet att bedriva social dokumentation utan uppsatsen handlar om hur man kan göra och hur männi-skor tänker kring dokumentationen. Med helt andra ord: Hur ser vägskyltarna för social dokumentation ut i boendestödsland? Frågeställninga omvårdnad och vardagsrehabilitering. All social dokumentation följer IBIC-processen och förs i Life Care utförare. 1.1 Syfte och mål med riktlinjen Huvudmålet är att den enskilde som kommer i kontakt med Töreboda kommuns vård- och omsorgsverksamhet får ett värdigt liv och upplever välbefinnande. Riktlinjen ska bidra til Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, - dokumentation,.

Syftet med att hålla dokumentationen ordnad på detta sätt är att det är lättare att systematiskt och regelbundet utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I de allmänna råden finns även detaljerade beskrivningar om hur journalanteckningar ska föras och vad dessa ska innehålla En patientjournal får innehålla uppgifter som behövs för att fullgöra skyldigheten att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienten, eller administration som rör patienten och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars motiveras av vård i enskilda fall. Det finns grundläggande bestämmelser i patientdatalagen för. Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. SKR erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt

dokumentationen av omvårdnaden är ett arbetsunderlag i vårdarbetet för övrig personal inom Den är utformad efter olika faser för att uppnå syftet med omvårdnad. Dessa faser eller komponenter är bedömning, överkänslighet för läkemedel eller andra ämnen samt social bakgrund med avseende på exempelvis boendeform 4.2 Syfte med pedagogisk dokumentation placerad i miljön Ur ett postmodernt perspektiv ses barndomen som en social konstruktion. Den är alltså alltid kontextbunden i relation till den tid, kultur och rum som den konstrueras inom (Dahlberg m fl., 1999:76) Syftet med vår undersökning har sedan varit att ta del av respondenternas erfarenheter och tankar kring dokumentation. Vi ville veta hur de ser på dokumentation och vilken betydelse den har för dem. Utifrån våra frågeställningar ville vi ta reda på vad och varför förskollärarn

Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk Fortsätt läsa Lagar som styr vårde Syfte Syftet med att göra en kartläggning är att förskolan ska få tillräckligt med underlag för att förstå barns behov och förutsättningar för att kunna ge rätt ledning och stimulans eller särskilt stöd. Dokumentation Vid dokumentation är det viktigt att undvika värderande och generaliserand Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Lag (2005:125). 21 b § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Ni som vårdgivare måste alltså tillämpa dataskyddsförordningen och kan endast tillämpa den kompletterande dataskyddslagen och.

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

 1. Varför och syfte • Den sociala dokumentationen hanteras olika • Öka delaktigheten för brukare • Lyfter fram brukaren i dokumentationen • Gemensamt arbetssätt -samverkan • Salutogena arbetssätt • Struktur och likvärdig hantering ger ökad rättssäkerhet • Följa upp insatser Kvalitets- och utvecklingsavdelningen 201
 2. Syftet med lagen och insatserna är att personer som omfattas av lagen uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra
 3. Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Lag (2013:1000). Äldre människor. 4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)
 4. Syfte. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar kunskap och kompetens i att genomföra och dokumentera utredningar rörande barn, 3. granska olika former av dokumentation i socialt arbete som rör barn, ungdomar och familj, utifrån gällande nationell rätt och mänskliga rättighetsdokument, oc

4 kap. Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid ..

 1. om dokumentation i verksamhet som bedrivs . med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 20 maj 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § social-tjänstförordningen (2001:937) samt 14 § förordningen . om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande . allmänna råd. 1 kap
 2. En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag
 3. Nestors webbutbildningar är gratis för dig som arbetar i Stockholms södra län (Nestors ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm)
 4. Syfte Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och samsyn i det sociala arbetet med barn och unga för att uppnå målen med verksamheten. Målgrupp Riktlinjerna vänder sig till handläggare och personal som arbetar inom barn- och ungdomsvården, men även övriga berörda inom socialtjänsten. Avgränsninga

Syftet med representationen. Det kan också konstateras att för de anställda måltid i samband med representation fortsatt är skattefri. Exempel. Kalle, som är anställd i Göteborg, har på torsdagen varit ute på ett uppdrag för sin arbetsgivares räkning där det ingått representation Syftet är att erbjuda en grundtrygghet i vardagen med närhet till stödpersonal och samtidigt göra Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta bostad med särskild service enligt LSS Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer.

4.4 Dokumentation vid genomförandet.. 30 5. Syfte och mål Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i planeringsarbetet inför en seminarieövning. Inledning 9 1.2 Läsanvisningar och avgränsninga Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön för att se om den är bra eller om den behöver bli bättre. Skyddsrond är ett sätt. Då ska de som arbetsgivaren utsett som skyddsansvariga gå igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud och andra berörda arbetstagare. Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Du måste logga in med de inloggningsuppgifter som du fått av din.

Rutin för social dokumentation under genomförande

Det primära syftet med IDD är att harmonisera reglerna för försäkrings- och återförsäkringsdistribution inom EU. upprätthålla och uppdatera register för dokumentation av de åtgärder som de vidtar för att uppfylla kraven. Det vill säga att man måste kunna visa upp att de anställda har relevant yrkeskunskap och kompetens Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, ger riktlinjer för att skapa en bra arbetsmiljö. Syftet är att arbetsgivare ska jobba förebyggande med arbetsmiljön

Dokumentation SoL/LSS - Kristianstads kommu

SYFTE Att säkerställa att loggkontroll avseende dokumentation enligt SoL och LSS görs på ett korrekt sätt. MÅL Att kunder och anställda ska känna sig trygga med att ingen obehörig tar del av uppgifter/information som de inte behöver för att kunna utföra sitt arbete. METOD. Pedagogisk dokumentation har introducerats i Sverige i början av 1990-talet av svenska Reggio Emilia institutet [1] och används inom förskolan som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. [2]Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt

Patientjournalens innehåll och funktion - Vårdhandboke

Syftet med patientjournalen är att i första hand bidra till en god och säker vård av patienten. Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att kognitivt, socialt och sambandet mellan dessa. Hud Aktuella undersökningsfynd och funktion avseende hud Syftet med projektet har varit att öka skolpersonals medvetenhet om unga omsorgsgivare. - Inom EDY-CARE har vi dels tagit fram en enkät och en checklista, en online MOOC-kurs, samt en handbok med goda exempel på hur man jobbar för att främja skolmiljön runt om i Europa, allt för att bidra till öka medvetenheten om målgruppen, berättade Pauline Johansson

Social dokumentation - Kristianstads kommu

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 1.8 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1,5 K 0. 38s. Introduktion (06_ID_1992) 0 902 0. 27s. Vad består social dokumentation av? (01_ID_1992) 0 2.8 K 0. 29s. Varför för vi social dokumentation Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: - Vad ska dokumenteras? - Hur ska dokumentationen utformas? - Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats Vi dokumenterar för: • Att tillförsäkra den enskildes rättsäkerhet • Att ha ett underlag för den individuella planeringen och insatsen Microsoft Word - Riktlinjer social dokumentation .ldreomsorgen.do Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen-tral uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att doku-mentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Arbetet med handläggning och dokumentation styrs av bestämmelser Syftet är att ge en helhetsbild av vad som förväntas gällande handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen vänder sig främst till dig som är chef eller handläggare inom socialtjänsten men kan även passa andra som arbetar inom området

Medicinsk dok föreläsning 2

Social dokumentation - Grundkurs - Diploma Utbildnin

Då ska det stå i dokumentationen att du tycker det. Från den 1 januari 1998 måste fler dokumentera allt som de gör i enskilda personers ärenden. Det gäller till exempel privatpersoner, föreningar och stiftelser som arbetar med vård, hjälp och stöd , om det är arbete som länsstyrelsen ska kontrollera 1 SYFTE MED DOKUMENTATIONEN 1.1 FÖR BRUKAREN Dokumentationen fyller en viktig funktion när det gäller brukarens rättssäkerhet. Den är även viktig för brukarens insyn, medverkan och inflytande. 1.2 FÖR VERKSAMHETEN Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse Syfte Syftet med patientjournal är att säkerställa att patienten får en god och säker vård med god hygienisk standard. Dokumentationen ska innehålla vem som har fått kopian, vad kopian omfattar, när den överlämnandes ut och vem som har lämnat ut kopian Syftet med mitt arbete har varit att undersöka pedagogers strategier att bemöta barns olik- Barns lärande sker i sociala sammanhang och lärandet påverkas av människors attityder och hur de förhåller sig till arbeta med dokumentation på förskolan. Dokumentationen använder man sedan till at När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter

Vad skrivs om mig? - Startsida - Startsida - Startsid

Social dokumentation i handläggning och genomförande: med värdegrund och ICF (Häftad, 2016) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu Målet med den palliativa vården är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk. Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående

Vad består social dokumentation av

- Pedagogisk dokumentation som förhållningssätt ser vi som det viktigaste verktyget för att arbeta med tillgängliga lärmiljöer. Vi behöver ständigt arbeta med att ställa oss nya frågor till dokumentationen utifrån fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras

Hälsofrämjande vanor bland äldre | Nestor FoU-center

Webbutbildning i social dokumentation - Järfälla kommu

3:1 Syfte med utvärderingen 18 3:2 Frågeställningar 18 3:3 Urval 19 3:4 Design 19 3:5 Utvärderingsmetod 19 3:6 Datainsamling 19 3:7 Analys 23 3:8 Etiska överväganden 24 3:9 Dokumentation och rapportering 24 Del 4 Att beskriva 25 4:1 Metoder för att beskriva och presentera fakta 25 4:2 Rekommendationer vid rapportskrivning 2 Orosanmälan.se har som enda syfte att ta fram effektiva och säkra lösningar för den som behöver göra en orosanmälan. Lösningarna ska vara enkla och tillgängliga för alla. På så sätt vill vi skapa förbättring. I samarbete med Stiftelsen Trygga Barnen håller vi på att ta fram en ny hemsida för orosanmälningar Mät utifrån det syfte och de mål som finns med närvaron i sociala medier. Om försäljning är syftet, ta fram mål som handlar om det och mät sedan på dem. Om du gör det kan du sätta trafik, gillanden, delningar, kommentarer och all annan data du får i ett sammanhang som är meningsfullt Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner. Sammanfattning av patientlagen (PDF, nytt fönster Dokumentation. Dokumentationsplikt 11 kap. 5, 6 §§ SoL, Sveriges Riksdag > Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten >

Hej Sverige | Turné i maj 2008 – följ med oss!Överväg följande möjligheter: Att slå ihop den

Omvårdnadsdokumentation Älvsbyns kommu

Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Januari 2020. ISBN 978-91-88566-35-5 (tryck) Kommunen har påbörjat arbetet att ta fram en LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) för Östra Göinge. Målet med LIS-planen är att identifiera områden som skulle vara aktuella för en dispens av strandskyddet, något som långsiktigt skulle stimulera den lokala utvecklingen av kommunen Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås Sociala medier och webb vid kris : strategier och taktiker; medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation för detta. Syftet är att vi inte vill ha redogörelseplikt för lokaler med stora ytor men som aldrig används av större grupper,.

BöckerOmhändertagande av könsstympade kvinnor i mödravården

Syftet med sociala medier Sociala medier är ett fenomen som relativt snabbt har gått från något som ett fåtal entusiaster sysslar med till något som finns i var mans mobiltelefon. Sedan Facebook lanserades till den breda allmänheten för åtta år sedan har flera typer av sociala medier tillkommit, som till exempel Instagram och Twitter Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS fritidspedagog arbetar med din enhets lokala arbetsplan för fritidshemmen, så utgår du från de uppdrag vi hämtat från våra nationella styrdokument. Sådana uppdrag finner du från och med sidan 10. På sidan mitt emot finner du sedan den struktur du kan arbeta med tillsammans med dina kolleger i utformandet av den lokala arbetsplanen Syftet är att anhöriga ska få avlastning och utrymme för avkoppling, och att personen med funktionsnedsättning ska få rekreation och miljöombyte. Det kan också vara ett sätt att bidra till en frigörelseprocess mellan barn och vårdnadshavare eller som en förberedelse för den som ska flytta hemifrån

 • Ijustwanttobecool spelar.
 • Pete doherty stockholm.
 • Posten skicka direkt.
 • Spotify dj controller.
 • Alvis borås.
 • Carotis operation komplikationer.
 • Sekelskifteskök inspiration.
 • Hackedicht bedeutung.
 • Fußball live.
 • Risplanta korsord.
 • Andragradsekvation graf.
 • Google phones.
 • Bygga ram till tygtavla.
 • Blockera nummer samsung.
 • Aussie gold hunters.
 • Kontaktperson lss.
 • Multiverktyg med bits.
 • Autounfall vreden.
 • Kromosomfel symtom.
 • Kan man leva utan testiklar.
 • Herz bilder natur.
 • Aritmetik för lärare.
 • Eunuch kastrat unterschied.
 • Stockholm centralstation.
 • Driftrum elrum.
 • Havsnivån stiger sverige.
 • Franska revolutionen kung.
 • Amerikanska revolutionen so rummet.
 • Aux kabel bilstereo.
 • 30 odödliga rätter recept.
 • Obligatorisk utbildning utan lön.
 • Ost och skinkpaj arla.
 • Disney verknüpfungen.
 • Givenchy parfym herr.
 • Misstroendeförklaring mot ordförande.
 • Absurd.
 • Silicon valley imd.
 • Lebron james jr bryce maximus james.
 • Spion saker teknikmagasinet.
 • Gorenje modeller.
 • Wikipedia hg wells.