Home

Energikartläggning rapport

rapport efter genomförd energikartläggning kan se ut. Strukturen följer den praxis som har utarbetats inom universitet och högskola samt många konsultbolag. Under varje område beskrivs, och ges exempel på, vad som ska ingå och vad som framkommit i energikartläggningen samt hur detta kan presenteras i en energikartläggningsrapport Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen därför inte i energikartläggningen. Företagets egna transporter ska ingå i kartläggningen men eftersom samfälligheten saknar egna transporter och därför omnämns inte detta mer i denna rapport. 1.4 Metod och antagande Arbetet har genomförts genom sammanställande av statistik för olika energislag det senaste året genomföra energikartläggningen samt ta fram förslag på åtgärder för sin respektive sektor. Respektive myndighet ansvarar för de sektorsspecifika delarna av denna rapport. Energimyndigheten har samordnat arbetet samt deltagit i arbetet med de gemensamma delarna av rapporten som alla fem myndigheterna tillsammans ansvarar för. Författarn

Energiövervakning för full kontroll och sänkta kostnade

Rapporten avseende detaljerad energikartläggning sparas hos företaget Sammanfattad och aggregerad information ska rapporteras in till energikartläggning, enligt lagen om energikartläggning av stora företag. Kontaktperson på Energi och Miljötekniska Föreningen är Mark Kretz Den detaljerade energikartläggningen med förslag på kostnadseffektiva åtgärder, tillsammans med den översiktliga beskrivningen av företagets totala energianvändning, ska sammanställas i en rapport. Rapporten ska sparas hos företaget. Rapportera in till Energimyndigheten. Rapporteringen sker elektroniskt via Energimyndighetens e-tjänst Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som tillförs och används för att driva verksamheten per år. Företaget ska ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen, öka energieffektiviteten och därmed minska kostnaderna. Detta ska sedan redovisas i en rapport till Energimyndigheten

Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag trädde i kraft 1 juni 2014. Enligt lagen ska stora företag genomföra en energikartläggning senast 5 december 2015 och därefter minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget samt kostnad Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Skyldighet att spara uppgifter. 7 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser. Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifte Inventering och mätning . kartlägga vart energi tar vägen . Driftoptimering uppföljning/. Kontorsarbete: . Energiberäkningar och lönsamhetskalkyler för att ta fram energibesparingsåtgärder samt... Detaljerad rapport . Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Genom att göra en energideklaration får.

Detta är en rapport av ett examensarbete i Energiteknik, vilket har gjorts i form av en energikartläggning av företaget Martinsons Trä AB i Bygdsiljum. Vidare är detta arbete en del i NV Eko (ett näringslivsinriktat samverkansprojekt riktat direkt till företag och kommuner i Norr- och Västerbotten) Energikartläggningen ska omfatta all verksamhet som sker i Sverige för de företag som omfattas av lagen (se Energimyndighetens vägledning ET 2015:05 Vägledning för energikartläggning i stora företag - Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag) Energikartläggning - snabbt och enkelt. Stora företag måste enligt en ny lag ta fram en energi­kartläggning. Lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och syftar till att främja energieffektiviteten. Det är viktigt att samtidigt göra en ekonomisk konsekvensanalys Energikartläggning Projektgruppen för projekt Energikartläggning anordnade, med stöd av Energimyndigheten, under våren 2007 utbildningar inom energiteknik för miljöhandläggare vid länsstyrelserna

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Rapport Denna rapport redogör för resultat av en energikartläggning på ett antal lantbruk med syfte att inhämta information om energianvändningen samt fördelningen på olika arbetsmoment och på olika energislag. Uppgifterna om energianvänd-ning ska betraktas som exempel från praktiken på undersökta gårdar. På grun • Energikartläggning Vad som innefattas i de olika begreppen varierar. Om energikartläggningen ska utföras för att uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag ska energikartläggningen genomföras enligt ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard, även rapporten ska då uppfylla dessa standarder

Energikartläggning för full - Kontroll och sänkta kostnade

Minska kostnaderna med energikartläggning | Greencon

Respektive författare ansvarar och står för innehållet i denna rapport med hjälp av mätningar göra en energikartläggning i en befintlig restaurang och med utgångspunkt från den visa på lämpliga besparingsåtgärder, såväl nya som redan genomförda Energikartläggning/ driftoptimering. energieffektivisering i logistikterminaler. energieffektivisering i livsmedelsbutiker. energiefektivisering i kyrkor. energiutredning & driftoptimering rapport på DSV i Goteborg. Fastighetsuppgifter skickas innan besiktningen till Energi Veritas AB med information om fastighetsbeteckning,. Energikartläggning av en verksamhet kan ha olika syften och mål. Min erfarenhet är att minska energiförbrukningen visar på att kunden bör tänka till lite till. Energi är konstant,den kan inte förbrukas. Det visste farbrorn på bilden redan 1845. James Joule OK det var ju lite metafysiskt I rapporten har en energikartläggning gjorts för Stora Teatern och Göteborgs Stadsteater. Byggnadernas energianvändningar har tagits fram och undersökts. Energianvändningen delas upp i fjärrvärmeanvändning, användning av luftburen el och en total.

energikartläggning? Hur översätts idéer från Lean till en fastighet med dess pågående verksamhet? Syfte: Med denna rapport skall det utvärderas om det är möjligt att skapa en ny nisch för Lean, benämnt Lean energiförvaltning. Syftet är även att klargöra vad Leans filosofi innebär vid energikartläggning av byggnader Energikartläggning. 700 kr 700 kr per timme. Enligt EU:s energidirektiv måste samtliga större företag i medlemsländerna genomföra energikartläggningar. I Sverige omfattas företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro. Varje företag ska producera en rapport,.

energiförbrukning genomförs en energikartläggning i några av universitetets lokaler på initiativ av miljöenheten och fastighetsavdelningen. I denna rapport kartläggs energiförbrukningen i de lokaler som Högskolan för Konst- och Designhantverk (HDK) utnyttjar. Fastigheten hyrs av Higabgruppen som är et Energikartläggning av de areella näringarna Mot bakgrund av målet på 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har Energimyndigheten, Skogstyrelsen, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Sametinget fått i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga åtgärder för energieffektivisering Vi har gjort en energikartläggning för att få tips på åtgärder för att spara energi. Vi har ännu inte beslutat att genomföra någon av åtgärderna, men här finns rapporten Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport

Video:

Målsättningen är att rapporten skall kunna användas som underlag för investeringar eller fortsatt energikartläggning. 1.4 Avgränsningar För att genomföra energikartläggningen under den begränsade tid som detta examensarbete skall utföras under kommer energikartläggningen behandla energianvändningen inom klimatskalet Syfte. Enligt Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag har företag som sysselsätter minst 250 personer och endera omsätter över 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år skyldighet att göra en energikartläggning som ska rapporteras till Energimyndigheten Denna vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Krav på hur kartläggningen ska genomföras finns i: • Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL Uppsatser om ENERGIKARTLäGGNING RAPPORT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Lagen om energikartläggning i stora företa

Vägledning för energikartläggning i stora företag - Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag). Energikartläggningen ska redovisa energianvändningen uppdelat på trans­ port, byggnader och verksamhet. Denna vägledning fokuserar på energikart­ läggning av transporter Vår roll är att leda arbetet med energikartläggningen där planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering ingår. Vi producerar en överskådlig rapport, där vi redovisar er totala energianvändning och hur den är fördelad i verksamheten genom att vi mäter med instrument från vår unika instrumentpark För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som energikartläggare. Under certifikatets giltighetstid skall du genomfört minst tre energikartläggningar för att få genomföra en förenklad kompetensprövning vid förnyat certifikat Slutligen vill jag tacka min ämnesgranskare Arne Roos som har hjälpt mig med rapporten. Tack för att du har lagt ner så mycket tid i att läsa min rapport på slutet och hjälpt mig göra den bättre. August Forslund 22 juni 2020. Innehåll 6.1 Energikartläggning.

Energikartläggning på gården Rapporten är gjord av Kent-Olof Söderqvist, Agroväst och Lars Törner, Odling i Balans . Projektnamn Projektbeteckning Energikartläggning på gården Journalnr 2008-3732 Projektägare Projektaktör Projektledare Finansiering Sida Agroväst Livsmedel A Mina sidor. E-kanalen och Cesar hittar du via länkarna till höger. Våra övriga E-tjänster kommer du åt genom att logga in med e-legitimation via knappen nedan Rapport: Helena Nakos Lantz: 2020: Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet: Rapport: Åsa Wahlström, Karin Glader: 2019: Vägledning för energikartläggning i stora företag: Rapport: Eva Andersson, Hannes von Knorring, Karin Glader, Per-Åke Franck, et al. 2019: Effektreducering i lokalfastigheter: Rapport I rapporten tillkommer det även beskrivningar på åtgärdsförslag samt beskrivningar på energi- och kostnadsreduceringar. Vi erbjuder att utföra energikartläggningar till alla företag oberoende på storlek och typ av verksamhet. Utöver det hjälper vi gärna till med stödsökning. Energikartläggning i stora företag (EKL

En energikartläggning hos RIBA går till så att vi först genomför ett platsbesök där information, mätdata och statistik samlas in. När detta är klart så analyseras materialet och därefter genomför vi beräkningar på våra åtgärdsförslag och presenterar dessa både muntligt och i en skriftlig rapport I rapporten framgår att intervjuade personer från fastighetsbranschen har påtalat möjligheten till samordning med lagen om energikartläggning i stora företag (EKL). Det verkar vara rimligt att de fastigheter som omfattas av EKL redan i tillräcklig omfattning ser över sin energianvändning och vilka åtgärder som är aktuella att vidta

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarn

Lagen om energikartläggning, EKL, syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag*. Stora företag omfattar även verksamheter utan vinstsyfte, vilket innebär att även offentliga verksamheter kan räknas som företag. Redan första kvartalet 2017 ska den första rapporten lämnas till Energimyndigheten rapport svarar Sune Olsson, brf Mörbyskogen nr1. Uppdraget har genomförts med 50% ekonomiskt stöd från Energimyndighetens s.k. energikartläggningscheck enligt STEMFS 2010:2, Statligt stöd till energikartläggning. Genomförande av föreslagna åtgärder får ej göras förrän Energimyndigheten godkänt rapporten. 1.2 Syfte och innehål

Genomför en energikartläggning - Energimyndighete

 1. I en energikartläggning kartläggs fastighetens energianvändning, dess installationer och klimatskal analyseras i sin helhet. Energibesparande åtgärder identifieras och beräknas. Energikartläggningen presenteras i en rapport och med en plan för framtida energiinvesteringar med fokus på ekonomi och kostnadseffektiva åtgärdsförslag
 2. Vi övervakar mätvärdena från er fjärrvärmecentral och lämnar 52 veckoanalyser per år. I rapporten, som skickas med e-post, gör vi också en jämförelse av hur anläggningen fungerar i relation till tidigare period
 3. Kraft är därför ålagda att göra energikartläggningar som representerar verksamhetens energianvändningoch syftet med denna rapport var att utföra en energikartläggning som Skellefteå Kraft har möjlighet att använda till ett sådant ändamål. Kartläggningen innehåller fakta om fastigheten
 4. Resultat och analyser presenteras i en utförlig rapport. El- och temperaturloggningar, Är ni intresserad av att göra en energikartläggning för stora företag enligt EKL, klicka på länken. För mer information om energianalys. Fredrik Jönsson. 076-112 60 2
 5. Energikartläggning och energiförvaltning med Lean - en studie av process, teknik, människa och energi Alltså, i denna rapport ses energikartläggning som en metod för att veta vad som krävs för god energiförvaltning. Även kartläggningen, denna metod är uppbyggd utav andra metoder och verktyg

Energikartläggning för stora och små företag Kiw

 1. Rapport Energikartläggning vid Äspetorp Rapport nr.: 2011-01 Version: 1 Godkänd av: Torsten Gille Datum: 2011-02-04 Sidan 1 av 31 Läs mer om oss på vår hemsida www.indlast.se Energikartläggning Äspetorp Mjölk SAMMANFATTNING Äspetorp har 2010 en specifik energianvändning som är 18 % lägre än referensen för gårdar med mjölkgrop
 2. En energikartläggning är en läroprocess och innebär ett ständigt förbättringsarbete. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt Specificera vid offertförfrågan att kartläggning och rapport måste uppfylla kraven som finns i EKL-förordningarna
 3. Energikartläggning Analys Effektuttag produktion och tomgångsanalys Analys av stödprocesser Analys av konverterbara processer/energislag Förbättring av klimatskal Åtgärdsförslag Energibesparing MWh Effektbesparing kW Kostnadsbesparing kr/år Miljövinst CO 2/år Dokumentation/ Rapportering Värmefördelning. Title
 4. I rapporten utvärderas projekt som drevs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till energikartläggningar, stöd till miljöstudier och energieffekt-iviseringsnätverk
 5. ska er energiförbrukning

Energikartläggning — Jernkontorets energihandbo

 1. Energikartläggning inom integrerat massa- och pappersbruk. Projektet skall mynna ut i en rapport innefattande en energikartläggning för vald delprocess på Nymölla Bruk, som redovisas med hjälp av sankeydiagram. ANNONSINFORMATION. Sista datum för anmälning: 2020-05-31
 2. Lag 2014:266 om energikartläggning i stora företag: Utdrag 6 §: En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport
 3. Vi utför en detaljerad energikartläggning där vid ser möjligheter till att kostnadseffektivisera energiförbrukningen. Steg 4. Vi sammanställer en fulländad rapport med handlingsplan och åtgärdsförslag anpassad efter din verksamhet. Spara pengar genom att se över företagets energiförbruknin

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Tillsammans med den översiktliga beskrivningen av företagets totala energianvändning sammanställs allt i en rapport som skall sparas. Rapportera in till Energimyndigheten. Det finns möjlighet att genomföra den detaljerade energikartläggningen etappvis under maximalt fyra år. Den första fyraårsperioden löper mellan 2016 - 2019 WSP har bistått Göteborg Energi med att samordna och genomföra arbetet med energikartläggning enligt lagen om energikartläggning av stora företag

Energikartläggning av små & medelstora företag (SMF

Energikartläggning/ driftoptimering www

vändning. Rapporten redovisar energianvändningen hos de svenska VA-ver-ken under 2008 och är en uppföljning av den inventering som gjordes för 2005 (SVU-rapport 2008-01). Nästa energikartläggning kommer att göras för 2011. Detta arbete ingår i Svenskt Vattens energieffektiviseringsprojekt som startade 2005 och ska pågå till 2012 Rapporten från energikartläggningen ska lämnas till Energimyndigheten under första kvartalet 2017. Därefter ska en ny kartläggning göras vart fjärde år. Om man inte hinner slutföra kartläggningen före första rapporteringen 2017 finns det möjlighet att endast rapportera in en övergripande beskrivning av företagets totala.

Ska din byggnad ha en energideklaration

Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport. Skyldighet att spara uppgifter 7 § Företag som omfattas av skyldigheten att göra en energikartläggning ska spara rapporten och övriga uppgifter från kartläggningen i sju år från utgången av det kalenderår som uppgifterna avser Energikartläggning. En energikartläggning ger ditt företag överblick över energianvändningen. Rapporten innehåller också förslag på åtgärder som kan leda till både energibesparing, sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft. E-värdering 6 § En energikartläggning ska omfatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Resultatet av energikartläggningen ska redovisas i en rapport RAPPORT 2015-01-29 ENERGIKARTLÄGGNING UPSALA GK 1 Inledning 1.1 Uppdrag Upsala GK har tilldelat SWECO Systems uppdraget att genomföra en energikartläggning av deras verksamhet. Denna rapport beskriver inledningsvis verksamhetens energianvändning under år 2013, vilket är det år som ligger till grund för arbetet

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföreta

Målet med energikartläggningen är att få kunskap om hur mycket energi som tillförs verksamheten och hur den används. Vid energikartläggningen är det viktigt att ta reda på hur mycket energi som används av verksamheten totalt, produktionslokaler såväl som kontorslokaler som andra biutrymmen, för att sedan kartlägga hur energianvändningen är fördelad i verksamheten Syftet med rapporten Cityindex är att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex tas fram av Fastighetsägarna och HUI Research. Stadskärnans roll förändras snabbt. Bland annat har. Energikartläggning stora företag. I enlighet med lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ställs det krav på företag och organisationer med mer än 250 anställda och en årsomsättning på mer än 450 MSEK att kartlägga sin energianvändning och ta fram förslag på hur energianvändningen kan minskas

Energikartläggning - snabbt och enkel

Många företag har rapporterat in att de berörs av den nya lagen om energikartläggning i stora företag. På grund av bland annat hög belastning på Energimyndighetens e-tjänst och många inkomna frågor tillåts företag som ännu inte rapporterat, att göra det till och med den 29 januari 2016 Den politiska ledningsgruppen Vård i Samverkan (VIS) är ett forum för samverkan och beredning i frågor inom hälsa, vård och omsorg. Storsthlms styrelse och Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd utser vardera fem representanter till VIS. VIS uppdrag är att: Ta initiativ till samverkan inom aktuella utvecklingsområden och skapa gemensamma målbilde Navic energipartner erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering och kan hjälpa fastighetsägare hela vägen från kartläggning via energioptimering till installation. Vi har samlat några av regionens främsta experter, från energianalytiker och projektledare till drifttekniker och installatörer Energikartläggning - Del 2: Byggnader - SS-EN 16247-2:2014This European Standard is applicable to specific energy audit requirements in building Med rapporten utforskar Fastighetsägarna hur nya digitala affärsmodeller fungerar i fastighetsbranschen. Detta genom att blicka utåt och undersöka på vilka sätt de skiljer sig från andra sektorer och vilken roll fastighetsägaren kommer att ha när trenderna får fäste i Sverige

Energikartläggning - Miljösamverkan Sverig

En energikartläggning innebär många fördelar för ditt företag, som att få bättre koll på energianvändningen och att hitta de mest lönsamma åtgärderna för verksamheten. Energikartläggningen fungerar dessutom som ett bra underlag inför beslut om framtida investeringar Rapport Energikartläggning Franssons Recycle Machines AB Utförd av Energi- och klimatrådgivarna i Västernorrlands kommuner, Innehållsförteckning RAPPORT ENERGIKARTLÄGGNING SAMMANFATTNING.. Rapporten saknar helt underlag eller diskussion som på något sätt visar att man energikartläggning av stora företag. Teknikföretagen föreslår ett generellt undantag för Industrianläggningar och verkstäder, samt att de fastighetsägare som idag inte omfattas av krav på at Rapport : Manual Energikartläggning i Vera Uppdaterad 2019- 12- 16 . Innehåll . Klicka i innehållsförteckningen för att ta dig direkt till olika avsnitt. För att komma tillbaks till innehållsförteckningen används länken i sidfoten (dubbelklicka och klicka därefter e

Energimyndighete

Nytt lagkrav - Energikartläggning av stora företag. Energi- och miljöfrågan är en aktuell fråga i EU och det finns tydliga mål för sänkta energi- och utsläppsnivåer till år 2020. I linje med detta ställer nu EU krav på sina medlemsländer att samtliga stora företag i respektive land ska genomföra energikartläggningar Denna rapport innehåller en energikartläggning av Lagret 8 i Skellefteå. Förfrågan på denna kartläggning kommer från fastighetsägaren Fastighets AB Polaris som sedan bestämmer om de vill gå vidare med något eller några av de åtgärder som utretts i rapporten Energikartläggning och benchmarking i återvinningsindustrin Energy audit and benchmarking in the recycling industry Adam Nilsson Kortfattad beskrivning av ord och begrepp som förekommer i rapporten. Enhetsprocess Process som utför en energitjänst och definieras utifrån vilken tjänst den uträttar verktyg att först göra en energikartläggning. Denna rapport upattar energiförbrukningen såväl som inneklimatet i Lessebos tand- och vårdcentral, byggnaden stod klar i november 2011. Fastighetsägarna vill att fastigheten ska uppnå energistämpel Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi. En sammanställning av energikartläggningarna finns nu tillgänglig i en kort rapport och en längre version. En typisk energikartläggning med åtgärdsförslag hittar besparingar motsvarande 10-15 procent av den totala energianvändningen i.

2013:04 Energihushållning i VA-sektorn - Ett gemensamtFunktionskontroll | wwwHur mycket energi krävs för att tillverka en cykel?

WP4 rapport: Processintern metananrikning - energikartläggning och efterbehandling av svepgas Ungefär hälften av all producerad biogas uppgraderas till fordonsgas. De flesta småskaliga biogasanläggningar använder dock sin biogas till att producera kraftvärme Energikartläggningar lyfts fram som det i särklass viktigaste verktyget för att initiera energieffektiviseringsarbete på ett företag. Även det svenska projektet PFE inbegriper energikartläggning som en komponent. Verktyg för energikartläggning vid nationella energikartläggningsprogram nämns som e Det finns goda möjligheter för företagen att samordna arbetet med energikartläggning (EKL) och energideklarationen (EPBD). Det är innebörden i en rapport beställd av Energimyndigheten. Dessutom ges förslag på vad som är betydande energianvändning Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Med uttrycket kostnadseffektiv avses i denna förordning tekniskt möjlig och ekonomiskt rimlig. Övriga termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen om energikartläggning i stora företag Energikartläggning. En energikartläggning är det bästa sättet att få kontroll på vilken energi som köps in och vad den inköpta energin används till. Rapport innehåll. Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All använd energi i form av värme,.

 • Mäklare växjö swedbank.
 • Däckmaskin säljes.
 • Lady comp p dator.
 • Der bestatter staffel 4 deutsch.
 • Bra shaping underkläder.
 • Allt mera arg korsord.
 • Vårtgården gravid.
 • Blockkota ländrygg.
 • Perfect stranger handling.
 • Ipc avanza.
 • Zeitarbeit pflege erfahrungen.
 • Eth zurich engineering.
 • Museum berlin.
 • Färdiga balkongräcken i trä.
 • Ladda jojo kort gratis.
 • Barnskoter regler.
 • Christmas island urlaub.
 • Fci gruppe 2.
 • Ford focus 2014.
 • Mütter community.
 • Lära sig turkiska meningar.
 • Röstinspelning mac.
 • Anod varmvattenberedare zink.
 • Anna wintour diet.
 • Norsk it support.
 • Adl aktiviteter i dagliga livet.
 • Revolver 44 magnum till salu.
 • Biologisch technischer assistent.
 • Rektor dekan.
 • Snickerskaka jordnötssmör cornflakes.
 • Buss sturup lund.
 • Ventimiglia market opening hours.
 • Hälsofaktorer.
 • Tellushallen vallentuna höstlov.
 • Rökning missfall.
 • Alvis borås.
 • Schönherrfabrik chemnitz restaurant.
 • Kevin i idol 2017.
 • Historiska kartor eniro.
 • Hudcancer sol.
 • Andragradsekvation graf.