Home

Psykologprogrammet ki kursplan

Psykologprogrammet Omfattning 300 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2012-11-26 Fastställd a Studera på KI. Bli doktorand. Kontakta oss. Jobba på KI. Besöka Universitets-biblioteket. Kursplanen gäller från Vårterminen 2020 Särskild behörighet. Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 7. Student som underkänts i verksamhetsförlagd.

Välkommen till psykologprogrammet vid Karolinska Institutet (KI) Grattis till din utbildningsplats på psykologprogrammet och varmt välkommen till KI:s psykologprogram och höstens programstart 2020! Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för psykologyrket Ramtider för kurser på Psykologprogrammet. Valbar period. Medverkande institutione Utbilningsplanen och kursplanerna är juridiska dokument som reglerar centrala aspekterna av studierna på psykologprogrammet. Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges. I utbildningsplanen regleras även vilka villkor som gäller fö Psykologprogrammet är en generalistutbildning och nyexaminerade psykologer från Stockholms universitet är väl förberedda för en bred och diversifierad arbetsmarknad. Legitimationen efter den ettåriga PTP-tjänstgöringen innebär att psykologer kan arbeta självständigt inom hela hälso- och sjukvården med behandling, till exempel terapi, eller utredning, av till exempel. Psykologprogrammet är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 300 hp och leder fram till psykologexamen. men du kan själv skapa dig en uppfattning om vad som är rimligt att förvänta dig genom att jämföra kursplan för kurserna inom Psykologprogrammet med kursplan för de kurser du läst

Betygsskalan framgår av kursplan. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska förekommer. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Särskilda behörighetskrav till kurs inom program Inom programmet finns särskilda behörighetskrav till programmets kurser. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna Du kan förvänta dig en utbildning av högsta kvalitet. På psykologprogrammet vid Linköpings universitet får du inte bara kunskaper i psykologi - vår utbildning bygger också på problembaserat lärande, PBL, en pedagogik som gör dig väl förberedd för ditt framtida arbete i olika team och arbetsgrupper Examensarbete i psykologi (30hp) Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Psykologprogrammet > Kurser A-Ö > Examensarbete i psykologi (30hp

Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen till höger eller längst ner på sidan. Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin. Uppdaterade litteraturlistor finns därefter tillgängliga ca 5 juni inför kommande ht och ca 5 december inför kommande vt Psykologprogrammet är varierat och det finns något för de flesta. Tvekar du eller är nyfiken på något område inom psykologi, våga testa och känn efter om det är rätt utbildning för dig. Jag rekommenderar överlag att plugga på universitet

Psykologprogrammet ki kursplan. Psykologprogrammet leder till psykologexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå. (Om utbildning på grundnivå och avancerad nivå se Högskolelagen 1 kap Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges. Senast ändrad: 2019-08-19 Elin UddenstigElin Uddensti Klinisk psykologi 2 (25,5hp) HT13. Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Psykologprogrammet > Kurser A-Ö > Klinisk psykologi 2 (25,5hp) HT1

Psykologprogrammet omfattar 300 högskolepoäng och leder till psykologexamen. För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar

Säkerhetschef på KI: Annika Sjöborg, tel 08-524 865 44 E-post: annika.sjoborg@ki.se. Huvudansvarig för krisberedskap på Psykologprogrammet: Jenny Wikström (programdirektor) tel.08-524 824 50 eller 070-283 67 63 E-post: jenny.wikstrom.alex@ki.se Krisansvarig ersättare på Psykologprogrammet: Knut Sturidsson, tel. 08-524 824 2 Psykologprogrammet i Umeå består av obligatoriska baskurser om minst 120 högskolepoäng Regler för prov och betygssättning framgår av respektive kursplan. Studerande som underkänts vid prov har möjlighet att delta i förnyat prov enligt de regler som anges i kursplanen Psykologprogrammet ger behörighet för forskarutbildning. Arbetsmarknaden för legitimerade psykologer är för närvarande mycket god och allt tyder på att den kommer att vara det under överskådlig framtid. Examen Efter fullgjorda studier, som omfattar fem år, kan du ta ut en psykologexamen psykologprogrammet . 2PS13 . Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08. Behörighetskraven går att hitta i kursplanerna. I de fall där kraven är kopplade till uppflyttning till högre termin, finns även dessa behörighets-krav beskrivna i kursplanerna samt på programwebben

Programme syllabus - Psykologprogrammet, 300 hp

 1. 1 får vi en mentor som arbetar inom fältet och som vi träffar 2 gånger per ter
 2. st två år med psykoterapi under handledning
 3. ens studier på Psykologprogrammet. Du läser fyra kurser om 7,5 hp vardera som introducerar psykologi som vetenskap och profession samt några centrala delområden. Ter

Course syllabus - Psykologpraktik, 19,5 hp - KI

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2020-08-16 (nyare version av kursplanen finns För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet. Avklarade kurs på termin 3, 4 & 5 Psykologprogrammet startade höstterminen 2007 och är det första psykologprogram i Sverige som erbjuds vid en medicinsk fakultet. Utbildningen leder till psykologexamen och ger den kompetens som tillsammans med ett års praktisk tjänstgöring (PTP) krävs för legitimation som psykolog enligt av Socialstyrelsen utfärdade föreskrifter Han var även med och grundade psykologprogrammet på KI 2007. Janina Seubert får ERC:s startanslag 2020. Janina Seubert får ERC:s startanslag 2020. Janina Seubert får ERC:s startanslag 2020. Janina Seubert, forskare vid avdelningen för psykologi, är en av tre forskare vid KI som tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2020 Förändring av utbildningsplanen på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet Anmälan NN har i egenskap av studentombud vid Karolinska institutet (KI) i en skrivelse till Högskoleverket anfört bl.a. följande. De flesta av studenterna på psykologprogrammets termin 4 är kritiska till den förändring av utbildnings-planen som är på. Psykologprogrammet. Omfattning. 300 hp. Betygsskalan framgår av kursplan. Undervisningsspråk Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma Kursplan. Heutigen Tag aufrufen. Die Kursplanseite zeigt eine Tabellendarstellung des Kursplans sowie die Grundlagen der Kursbenotung . Psykologprogrammet Karolinska institutet.

Ny student på psykologprogrammet HT20 - KI

Psykologprogrammets organisation | Karolinska Institutet

Här finns även viktig information till medarbetare och studenter på KI. E-utbildningar om covid-19 för vårdpersonal På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset Psykologprogrammet, 300 hp Study Programme in Psychology, 300 credits Basdata 2PS13 Psykologprogrammet 300€hp Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. 2012-11-26 Styrelsen för. Här hittar du information om den nionde terminens studier på Psykologprogrammet. Här fortsätter och avslutas fördjupningen av psykoterapiutbildningen inom PDT respektive KBT samtidigt som du fördjupar dig inom en individuellt vald fördjupning och påbörjar det stora uppsatsarbetet som avslutar utbildningen under termin 10

Mindfulnessbaserad stresshantering (7,5hp) Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Psykologprogrammet > Valbara kurser > Mindfulnessbaserad stresshantering (7,5hp Observera att kurserna går parallellt med varandra under hela terminen. Som registrerad student på dessa kurser hittar du schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena.Där loggar du in med ditt universitetskonto.Även du som inte är registrerad kan hitta scheman i tjänsten Scheman. (Läs mer under IT för studenter. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykos roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. En betoning av vetenskaplig skolning, kritisk psykologi,.

Alla kurser samt program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet ska ha en öppen, alltså inte lösenordskyddad, kurswebb/programwebb (sida). I och med avvecklingen av Ping Pong 1 november 2020, kommer dessa sidor att ligga i Drupal. Respektive institution bär ansvaret för detta och har tagit fram en egen införandeplan för att säkerställa att detta blir gjort inför. Som psykolog arbetar du med människors psykiska hälsa och ohälsa, gör utredningar, diagnostiserar psykologiska problem och ger psykologisk behandling. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Psykologyrket passar dig som tycker om att arbeta med olika människor och.

Psykologprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 300 högskolepoäng och som leder till en psykologexamen. Det huvudsakliga området för utbildningen är psykologi, inom vars ram samtliga kurser ges. Psykologexamen samt ett års praktisk psykologtjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen ger den kompetens beskrivs i respektive kursplan och studiehandledning. Utbildningen inleds med grundläggande kurser inom de för utbildningen relevanta områdena gruppsykologi,. ( Psykologprogrammet, HT21 300 HP, 100 % ) ( Psykologprogrammet, VT22 300 HP, 100 % ) Är du intresserad av människor och hur vi fungerar i olika sammanhang? Vårt psykiska välbefinnande är avgörande för att vi ska fungera i vardags- och arbetsliv. Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer. Utbildningsplan . Psykologprogrammet . Psychologist programme . Master of Science in Psychology . 300 högskolepoäng. INLEDNING . Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancera

Kursplan: PSPR20 (PDF) Ansvarig lärare: Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se. Kursen ges VT 2020: Ca 14/4 - 5/6. Se schema i Athena eller i Scheman. Kursanvisningar: Utredning av barn och unga, 7,5 hp, VT 2020. (PDF) Aktuell kurslitteratur: Se kursanvisningarna Någon som har siktet inställt på psykologprogrammet kommande höst? Själv ligger målet här i sthlm - på antingen KI eller SU. Har 1.65 för tillfället men vill gärna höja mig då det känns rätt osäkert. Sida 1 av 3 Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika sektorer i samhället, exempelvis hälso- och sjukvården, skolan, på företag och inom olika organisationer. Vissa arbetar med behandling av individer, andra med förebyggande insatser för individer och grupper, utredningar, eller team- och. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 25, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 03, 2012) Äldre kursplan (giltig från vecka 03, 2010) Äldre kursplan (giltig från vecka 02, 2010) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2010) Äldre kursplan (giltig från vecka 39, 2009) Äldre kursplan (giltig från vecka 38, 2009 We think that an. Hitta foton, bakgrunder och högupplösta bilder. We think that an all-in-one website where you can see and browse, in one place, several kinds of different images at the same time is necessary for you to get the best of both worlds: the highest quality pictures and the largest possible amount of user contributions

Varmt välkommen till Psykologprogrammet och som student vid Mittuniversitetet. Vi är glada att du valt att läsa Psykologprogrammet här hos vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi ser fram emot att följa dig och dina kursare genom utbildningen. Vi är en liten utbildning med nära kontakter mellan Universitet och samhälle Statuspodden - Vi tar tempen på KI! Drivs av KI-studenterna Timo och Irene, läkarprogrammet termin Övriga förkunskarav inom programmet anges i respektive kursplan. € En systematisk uppföljning och utvärdering av programmet genomförs kontinuerligt. Se även bilaga. Bilaga 1. (S2PSY) Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng / Programme for Master of Science in Psychology, 300 credit

Programöversikt - Psykologprogrammet [PING PONG] - KI

Psykologprogrammet, termin 8. Det är många som undrar hur mycket tid jag lägger på plugget, vilket jag bland annat skrivit om här Psykologprogrammet Karolinska institutet. Sammanfattning Karolinska institutet Program (grundnivå) Solna. 300 hp. Heltid Klassrum (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och Skandinaviens största centrum för medicinsk utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet,. Read the latest magazines about Psykologprogrammet and discover magazines on Yumpu.co Psykologprogrammet tillhör den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU).2 Filosofiska fakulteten är, som LiU i sin helhet, ett starkt programuniversitet. Psykologprogrammet vid Linköpings universitet (PiL) startade 1995 och har liksom övriga psykologprogram i Sverige en ny examensordning fr.o.m. 2007 Kursplan för: Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap för psykologprogrammet, 6 hp 1 (3) Urvalsregler Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt tillämpningsövningar

Kursen består av fyra delkurser: I delkurs 1 - Introduktion till psykologyrket och till psykologistudierna, behandlas psykologyrkets historia både nationellt och internationellt Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Psykologprogrammet. Utbildningsprogra Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karolinska institutet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se På KI läser alla studenterna fem år sammanhängande, så ingen inriktning längst med vägen. Under termin sex kan en läsa valbara kurser och då kan en välja kurser utefter intresse. Annars är det efter studierna som en kan nischa sig. Jag vågar inte svara på hur det ser ut på andra universitet tyvärr Psykologprogrammet, termin 8. Förra veckan gick jag på en föreläsning av Björn Liljeqvist. Han föreläser inom minnesteknik och effektiv inlärning och har bland annat skrivit boken Plugga smart och lär dig mer. Igår föreläste han [

Är en person som mer eller mindre kan gå under isen om jag blir sjuk. Liksom får hjärtklappning, blir ostabil från tå till topp och tvivlar på allt och inget Föreskrifter framgår av kursplan, schema eller av annan kursinformation. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd på momentet Teoretisk fördjupning under gällande kurstid, ges tillfälle att ta igen resterande delar nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2018-06-07 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 23, 2018 Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng av 90 möjliga vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser. Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen ger den kompetens som, tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) enligt socialstyrelsens föreskrifter, krävs för legitimation som psykolog

Uppsala eller Stockholm (KI eller SU), jag bor i Stockholm, kommer från Uppsala ursprungligen skulle kunna tänka mig Örebro också. Tror du kanske behöver en snällare syn på dig själv. Alltså tänk såhär, det börjar folk på psykologprogrammet varje år, alldeles för många och därför är det höga antagningspoäng Inför termin 2 Kurs Vecka Anm.kod Psykologisk temakurs II, 30 hp 36-2 ORU-H3350 Inför termin 3 Kurs Vecka Anm.kod Psykologisk temakurs III, 30 hp 36- I kursplanerna skall formuleras tydliga lärandemål som uttrycker den grad av kunskap och förståelse som skall . Dnr 5848/2012-400 Sid 6 (7) uppnås. Förståelseinriktad undervisning innebär att studentens lärande skall ske genom en aktiv självständig process Psykologprogrammet: Examensuppsats 30 HP Arbetet under kursen består av att, med hjälp av handledning, individuellt eller i par genomföra en vetenskaplig studie i alla dess delar inom ett område med relevans för det psykologiska ämnesområdet eller för psykologisk yrkesverksamhet Course Number Course Title Department; 2278: Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling: Institutionen för medicin, Soln

Innan du kan börja arbeta med en ny kursplan i Selma måste du beställa en kurskod till den. Se till att du har läst igenom KI:s riktlinjer för hantering av kursplaner innan du beställer kurskoden. Av riktlinjerna framgår det t.ex. när du ska beställa en ny kurskod och när det räcker med att du reviderar en befintlig kursplan Michael Fored Institutionen för medicin, Solna 08-51779181 073-3836397 Michael.Fored@ki.se Karolinska Univsjh, T2 Enh. för klinisk epidemiologi 17176 Stockholm Contact person Men Psykologprogrammet på KI: sammanställning av Alumnienkät VT16 Bakgrund En alumnienkät inspirerad av UK-ämbetets alumnienkät skickades ut januari 2016 till de två senaste årskullarna på KI:s psykologprogram. Enkäten hade modifierats för att passa psykologprogrammet

För tillträde till kursen skall 232,5 högskolepoäng vara fullgjorda inom psykologprogrammet. Eventuellt resterande poäng skall härröra från termin 8. Fullgjorda kurser 29 och 31, Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 39, 2011) Äldre kursplan (giltig från vecka 27, 2007) Litteratur Responsible KI department: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle: Specific entry requirements: Grading: Passed /Not passed: Established by: Styrelsen för forskarutbildning: Established: 2017-05-12: Purpose of the course: Kursen syftar till att fördjupa kunskap och färdigheter för att kunna skriva och bedöma en. Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 2PP109 Utbildningsnivå: Grundnivå vecka 01, 2019 Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 52,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-8 och kurs 8, Socialpsykologi I, 7,5 högskolepoäng, skall vara godkänd Responsible KI department: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle: Specific entry requirements: Biostatistik I (2966) eller motsvarande. Grading: Passed /Not passed: Established by: Styrelsen för forskarutbildning: Established: 2017-05-12: Purpose of the cours

Utbildningsplaner och kursplaner med litteraturlistor

Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternati Kursplan för psykologprogrammet, Kurs 1: Psykologi som vetenskap och profession, 7.5 hp.Fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen den 9 december 2014. Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-07. Förkunskarav och andra villkor för tillträde till kursen Antagen till psykologprogrammet. Kursens uppläggnin Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2016-11-25 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 02, 2017 Behörighet: Studenten skall vara antagen till Psykologprogrammet. För tillträde till kursen skall minst 82,5 högskolepoäng vara fullgjorda på Psykologprogrammets kurser 1-12 Utbildningsplan. Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet (pdf, 167 kB, nytt fönster) Kursplaner & litteraturlistor. Nedan finns arbetsterapeutprogrammets senaste kursplaner och litteraturlistor

Psykologprogrammet - Stockholms universite

 1. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver.
 2. Huvudansvarig för krisberedskap på psykologprogrammet: Jenny Wikström Alex, Mobil: 070-283 67 63, arb.08-524 824 50 E-post: jenny.wikstrom.alex@ki.se Ersättare: Knut Sturidsson tel. 08-524 824 24 E-post: Knut.Sturidsson@ki.se Säkerhetschef på KI: Annika Sjöborg, tel 08-524 865 44 E-post: annika.sjoborg@ki.se Åtgärder: 1. Information.
 3. Skicka dokumentet till Åsa Eriksson, asa.eriksson@ki.se Jag går igenom det först och lämnar över det till programdirektor Jenny Wikström för en ytterligare bedömning, Vi är tacksamma om du fyller i blanketten så omsorgsfullt som det bara går
 4. , är det bra eller dåligt? Tror ni att det är annorlunda mot vad ni har hört om SU tex? Är ni nöjda? Barnsjukdommar? Kom igen ni som pluggar på KI, ge oss information! Upp
 5. Kursplan för Psykologprogrammet, Kurs 7: Utvecklingspsykologi 4 - Barns hälsa och livsvillkor, 7,5 hp. Fastställd av styrelsen för Psykologiska institutionen 2015-02-18. Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-08. Förkunskarav och andra villkor för tillträde till kurse

Psykologprogrammet - Psykologiska institutione

 1. Kursplan - utbildning-pingpong.ki.se Kursplan
 2. st 202,5 poäng av 210 möjliga, inom Psykologprogrammets kurser 1-25 var fullgjorda
 3. Psykologprogrammet är en femårig utbildning som tillsammans med praktisk tjänstgö- ring enligt Socialstyrelsens föreskrifter, krävs för legitimation som psykolog. Den prak- I kursplanerna kommer att anges vilket eller vilka lokala mål som adresseras
 4. Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. På Göteborgs universitet kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat - vi har 1400 fristående kurser och 190 program att välja mellan
 5. Psykologsektionen på KI, Psyki, Stockholm. 439 gillar. Psykologstudenterna på Karolinska Institutet. Som sektion i kåren Medicinska Föreningen verkar vi för studiebevakning, studenträtt och studentliv
 6. Psykologprogrammet Egen psykoterapi Den egna terapin ska ge studenten möjlighet till erfarenhetsbaserad kunskap och person-utveckling. den gamla kursplanen, där egenterapin utgörs av 50 sessioner individualterapi, respektive 60 sessioner gruppterapi
 7. jag pluggade tipp psykolog i Lund. Gick dock bara ett år. Nu går jag på läkarprogrammet på KI. Om jag får jämföra dessa två utbildningar när det gäller föreläsningstid var det mycket mer självstudier på psykologprogrammet. det var inte ovanligt att man hade nån dag i veckan ledig

Innehållet i de olika Stepping stone-kurserna framgår i kursplanerna, se länkar längst ner på sidan. Genomförd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande är behörighetskrav för att få gå övriga Stepping stones Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Umeå universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Kursplan - juridiskt dokument. Kursplan, gäller från HT 2018.pdf. Särskild behörighet. Antagen till psykologprogrammet samt minst 180 hp avklarade inom programmet, där kurserna på termin 1-6 skall vara avklarade. Tillhör ämne. Psykologi. Tillhör intresseområde. Människa, juridik, politik och samhälle. Utbildningsansvarig institutio 1(2) Institutionen för sociala och psykologiska studier . Välkommen till Psykologprogrammet! Första kursen på programmet: Kursens namn Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-03-08 och gäller från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav 150 HP från Psykologprogrammet (VAPSY) vid Karlstads universitet. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunn

Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-13. Ladda ner som pdf Till kurssidan . Lärandemål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda romanisering med pinyin för att läsa och skriva kinesiska; uttrycka sig begripligt på grundläggande niv. Kursplan Kinesiska: grundläggande språkfärdighet 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Chinese: Basic Language Proficiency 7.5 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: · visa grundläggande kunskaper om kinesisk fonetik och färdighet i kinesiskt utta Kursplan Kinesiska i tal och skrift I 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Chinese in Speech and Writing I 15 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: · använda romanisering med pinyin för att läsa och skriva kinesiska · uttrycka sig begripligt på grundläggande niv senast reviderad 2017-05-29 av Psykologiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 2017. Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Psykologiska institutionen Inplacering Kursen är en programkurs och ingår i psykologprogrammet vid Göteborgs universitet Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi, avancerad nivå, Handledning och konsultation, 6 Avklarad grundnivå om 180 hp på Psykologprogrammet. För ytterligare information se universitetets antagningsordning

Programme syllabus - Läkarprogrammet, 330 hp - KI

Kursplan. Kinesisk muntlig språkfärdighet I. Kurskod KI1047 Poäng 7,5 högskolepoäng Niv. Kursplan Kinesiska tecken II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Chinese Characters II 7.5 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: · använda omkring 500 av kinesiskans förenklade ideografiska tecknen, han-zi · skriva vart och ett av tecknen med rätt streckordnin Kursplan (PDF) Om utbildningen Kursen ger en introduktion till Kinas nutidshistoria från 1900 till hur samhälle, politik, kultur och ekonomi ser ut och fungerar idag. Kursen tar också översiktligt upp Kinas geografi. Dessutom ingår en genomgång av grundläggande vetenskaplig metod och teori.. Kursen består av 5 delkurser. Delkurs 1 - Kognitiv, neuro- och biologisk psykologi II (18 hp) Delkursens syfte är att fördjupa kunskaperna inom det neuropsykologiska kunskapsområdet med avseende på normal och avvikande funktion främst inom perception, motorik, minne, språk, emotion, och personlighet Kursplan för Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp Cannabis - prevalence, adverse health consequences and treatment, 3 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT14 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , HT20 9K8062 Cannabis - förekomst, skador och behandling 3 h

Psykolog, 300 hp - Linköpings universite

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas Kursplanen har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007‐01‐08 att gälla från och med höstterminen 2007. Kursplanen har ändrats av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007‐06‐13, 2008‐05‐23, 2009‐06‐23, 2009‐12‐07 UFV 2005-205 . Begränsning av rätten att genomgå praktik inom kurser på psykologprogrammet . Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden har 2005-01-27 anhållit om begränsning av antale Psykologprogrammet KI (2015-2020) Stockholm, Stockholms län, Sverige 349 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. KI. Karolinska institutet. Anmäl profilen; Info. Femtio procent psykolog, dvs. halvvägs igenom psykologprogrammet på Karolinska Institutet (ETA vt20)

Kursplan - Examensarbete i psykologi (30hp) [PING PONG

 1. Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet
 2. På den här sidan hittar du som är student på psykologiska institutionen information som rör dig och dina studier
 3. en 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav 210 hp från Psykologprogrammet (VAPSY) vid Karlstads Universitet Lärandemål Delkurs 1 - KBT III, teori och metod, 7.5 hp Efter avslutad delkurs skall studenten kunn
 4. Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Deltagaren fördjupar sig inom området evidensbaserad diagnostik och psykologisk behandling av barn och unga med eventuell multiproblematik med fokus på trauma, självskadebeteende och psykos. Hänsyn tas till barnets mognad och kontext (familj, skolpersonal.
 5. PSP2015 och kursplaner 1-14 Institutionen för psykolog
 6. Psykologprogrammet - Örebro universite

Psykologprogrammet ki kursplan - psykologprogrammet leder

 1. Startsida - Psykologprogrammet [PING PONG
 2. Kursplan - Klinisk psykologi 2 (25,5hp) HT13 [PING PONG
 3. Utbildningsplan för Psykologprogrammet - Uppsala universite
 4. Psykologprogrammet Lunds universite
 5. Lärare på psykologprogrammet Medarbetar
Ki Passion Körperform - KursplanPsykologprogrammet kursplan | teacher trainingsAntagningen till höstens utbildningar har öppnat - är duHur ska du överleva första terminen på psykologprogrammet
 • Galan synonym.
 • Ewald von kleist.
 • Treasure planet disney's biggest mistake.
 • Autismliknande tillstånd symtom.
 • Sweden social democracy.
 • Utpressning lag.
 • Edward snowden 2018.
 • Plugga distans barn på dagis.
 • Kosovarja.
 • Hatar mitt jobb undersköterska.
 • Frozen cheesecake recept.
 • Nabil fekir mohamed fekir.
 • Båtbenet sjukskrivning.
 • Twine 2 online.
 • Tabloid journalism.
 • Super mario ethnicity.
 • Hire a bike in copenhagen.
 • Casio edifice.
 • 4 veckors deff schema.
 • Ucranianas sin hogar.
 • Tonsillektomi.
 • Berga skolan.
 • Foramen ovale hjärta.
 • Gorenje modeller.
 • Harpo häst.
 • Progredierande sjukdom.
 • Glenn schiller wiki.
 • Ohrmilben hund homöopathie.
 • Boo kyrka lucia.
 • Hur många barn föddes i sverige 2017.
 • Contravention humour.
 • Liber läromedel.
 • Dela på linkedin.
 • Evolva eevee till espeon.
 • Slåtteräng gammal.
 • Krippenspiel oberkirche cottbus.
 • Aposto aachen silvester 2017.
 • Samsung galaxy grand prime duos technische daten.
 • Estar spanska.
 • Carotis operation komplikationer.
 • Vägarbeten e4.